> nieuws

Nieuws

 
10 september 2020

Simmer yn Witmarsum

Omrop Fryslan was op 28 juli jl. in Witmarsum. Bij het monument werd Menno de Vries geinterviewd door Froukje Sijstsma over de Doopsgezinden en het oergraan. 

15:06 Mennistenôt
Wytmarsum is in plak dêr't in religieuze mienskip begûn is en dy't noch altyd libbet. De folgelingen fan Menno Simons hjitte mennisten en ien fan harren is Menno de Vries. Oan it Vliet stiet in tsjerkje, dat yn 2008 boud is as replika fan in âlde tsjerke. "Simons kaam sa mei syn geweten yn konflikt, dat er út de katolike tsjerke stapt is en syn eigen leauwen in plak jaan woe. Dat is it mennistelân wurden."

Mennisten binne ferspraat oer de hiele wrâld. Se sitte yn Amearika, Afrika, Brazilië (yn in doarpke dat ek Witmarsum hjit). Dat smyt bysûndere ferhalen op. "Minsken moasten in nij bestean opbouwe", fertelt De Vries. "It moaie dêrfan is dat se sied neinamen, bygelyks weet. Der binne ek guon út Oekraïne wei nei Amearika flechte. Mei dat sied koene se yn alle gefallen ite. De mennisten út dy tiid wiene hast allegear boeren."

Mennistenôt
Dat weet, it nôt, is hiel oars as wat we hjir ha. De Vries: "It gewoane nôt is 50 of 60 sintimeter lang, mar it mennistenôt is wol 1,20 meter. It is fan in boer út Amearika mei foarâlden út Oekraïne en dat wiene Friezen. We ha dat nôt hjir ynsiedde en sels bôle fan makke. Dat is tige goed slagge en dêr binne we hiel bliid mei."

Klik hier voor de uitzending van Omrop Fryslân. Om 15.06 is het interview met Menno de Vries te horen.


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Stichting Menno Simons SDMF
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl